За Ботйова во кратце

2 Jun

Или набръже за поета и цената отъ него и съратници поета.

Помнете завета на поета.
Но не само въ день днешенъ
и въ неговия видъ словесенъ.
Помнете и дѣлата,
действията и цената,
що плати той за свободата.

2 юний 2017г. въ Мюнхенъ